بنیاد مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی

خانواده پروفسور مریم میرزاخانی با همکاری دوستاداران و اساتید دانشگاه در حال ایجاد بنیادی به نام ایشان می باشند. این بنیاد به منظور عملی ساختن نیات زنده یاد پروفسور مریم میرزاخانی در زمینه های کمک به کشف استعداد های نخبه در جامعه ، ارائه کمک های مادی و معنوی به امر آموزش و رشد نخبگان ، الگوسازی و تکریم نخبگان ....